Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mistä lisää verotuloja?: Verojen keruuta tehostamalla

Posted 29/6/2018

Veronmaksu on myanmarilaisille uusi kokemus.

Vastikään avautuneella Myanmarilla on edessään maan jälleenrakentaminen taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti.Vastikään avautuneella Myanmarilla on edessään maan jälleenrakentaminen taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti.Burma eli vuodesta 1989 lähtien Myanmar itsenäistyi Iso-Britannian siirtomaaherruudesta vuonna 1948. Armeija kaappasi vallan vuonna 1962, jolloin alkoi viisikymmenvuotinen sotilashallinnon aikakausi (1).

Suljetun maan avautumis- ja demokratiakehitys lähtivät liikkeelle vuonna 2008, kun maassa järjestettiin kansanäänestys uudesta perustuslaista. Sen tavoitteena oli siirtyminen "kurinalaisena kukoistavaan demokratiaan". Vaaleissa valtaosa äänestäjistä kannatti lakia. Vuonna 2010 järjestettiin vaalit, joissa sotilasjuntan tukema USDP-puolue sai 80 prosenttia parlamenttipaikoista, ja vuonna 2011 sotilasjuntta lakkautettiin. (1)

Vuonna 2015 vaalit voitti rauhannobelisti Aung San Suu Kyin johtama demokratialiike NLD, minkä seurauksena maaliskuussa 2016 maahan nimitettiin demokraattisesti valittu siviilihallitus (1).

Maan jälleenrakentaminen

Myanmarin aloitettua siirtyminen siviilijohtoiseen hallintoon maassa on tehty useita talousuudistuksia, joiden tavoitteena on ollut houkutella ulkomaisia sijoituksia ja integroitua maailmantalouteen. Talouskasvu palautui alle 6 prosentin lukemista vuonna 2011, ja on viimeisten vuosien ajan ollut 6-7 prosentin välillä. Vuonna 2017 talouskasvu oli 7,2 prosenttia. (2)

USDP-johtoisen hallituksen aikana muun muassa kellutettiin valuutta, myönnettiin keskuspankille riippumattomuus ja 13 ulkomaiselle pankille toimilupa sekä hyväksyttiin uusi korruption vastainen laki (2).

Nykyinen NLD-johtoinen hallitus on valtaannousunsa jälkeen palauttanut yleisen tullietuusjärjestelmän ja uudistanut ulkomaisia investointeja koskevaa lainsäädäntöä helpottamalla investointien hyväksymisprosessia ja ulkomaisten yritysten omistusta koskevia säädöksiä. Se on myös keskittynyt finanssisektorin nykyaikaistamiseen ja avaamiseen, infrastruktuurin kehittämiseen sekä maatalouden tuottavuuden parantamiseen ja maareformiin. Maatalous muodostaa yhä merkittävän osuuden kansantaloudesta; viidennes bruttokansantulosta ja 70 prosenttia työvoimasta. (2)

Eivätkä uudistukset rajoitu pelkästään talouteen vaan koko valtiokoneisto on rakennettava uudelleen lähtien lainsäädännöstä, verojärjestelmästä ja julkisista palveluista. Esimerkiksi verotulojen osuus bruttokansantulosta on ollut maailman alhaisimpia.

Verotuksen uudistaminen

Myanmar houkuttelee valmistusteollisuutta maahansa. Kuvassa korealaisomisteisen vaatetehtaan työntekijöitä lounastauolla.Myanmar houkuttelee valmistusteollisuutta maahansa. Kuvassa korealaisomisteisen vaatetehtaan työntekijöitä lounastauolla.Myanmarin verojärjestelmä pitää sisällään samoja elementtejä kuin muissakin Asean-maissa; yritysten ja yksityisten henkilöiden tuloverot ja välilliset verot sekä muut verot. Valtiovarainministeriön alaisen veroviraston, Internal Revenue Department IRD:n mukaan tärkeimmät verolajit tuloverojen ja välillisten verojen lisäksi ovat arpajais- ja leimavero. Verovuonna 2016-2017 nämä kattoivat 75 prosenttia valtion budjetista. (3)

IRD:n mukaan vuosien 2000-2016 välisenä aikana valtion verotulot bruttokansantulosta vaihtelivat 2-10 prosentin välillä ollen alhaisimmillaan vuonna 2002 ja korkeimmillaan 2014. Muissa saman tulotason maissa verotulot vaihtelevat 10-20 prosentin välillä. IRD:n mukaan vuonna 2016 verotulot olivat noin 8 prosenttia bruttokansantulosta. (4)

Verotulojen osuudesta löytyy myös muunlaisia arvioita. The World Factbookin mukaan vuonna 2017 verotulot olisivat nousseet jo 13,8 prosenttiin bruttokansantulosta ja lähestyisivät Asean-maiden keskitasoa (6). Rikkaissa OECD-maissa osuus on keskimäärin lähes 34,3 prosenttia (7) ja Suomessa 54,4 prosenttia (6).

Verotulojen vähäisyyteen vaikuttavat monet seikat. Yksi merkittävimmistä on se, että veronmaksukulttuuri on retuperällä; verovelvolliset eivät noudata verosäädöksiä, mukaan lukien veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu, eikä tavallisilla kansalaisilla, eikä yrittäjillä ole riittävästi tietoa verotuksesta. Samaan aikaan veroviranomaisilla ei ole kykyä, eikä resursseja valvoa verosäädösten noudattamista. Viranomaisten prosessit ovat vanhanaikaisia ja perustuvat paperisiin käytäntöihin, ja resurssit riittämättömät, kuten osaavan henkilöstön ja it-infrastruktuurin puute. (3)

Viimeisten vuosien aikana Myanmarissa on kuitenkin tehty paljon verotuksen uudistamiseksi. Tavoitteena on verotulojen maksimointi ja verosäädösten noudattamisen parantaminen.

Osa uudistuksista koskee veropolitiikan ja -lainsäädännön uudistamista, kuten veropohjan laajentamista ja verotasojen yhtenäistämistä ja alentamista. (3) Esimerkiksi arvonlisäveron käyttöönotosta on keskustelu nykyisen liikevaihtoveron sijaan.

Tämän vuoden alkupuolella parlamentti hyväksyi uudistetun verolain, Union Tax Law 2018. Parlamentin hyväksymä laki sisälsi loppujen lopuksi paljon vähemmän muutoksia kuin hallituksen alkuperäinen esitys. (8)

Laista jätettiin pois hallituksen esittämä veroarmahdusohjelma. Ohjelma mukaan verovelvolliset, niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin, joilla on ilmoittamattomia tulonlähteitä, ja joista ei ole maksettu veroja tai niitä on maksettu liian vähän, saisivat merkittävän alennuksen tuloveroon; vero olisi 3 prosenttia ennen huhtikuun loppua ilmoitetuista tuloista ja 5 prosenttia seuraavien kuuden kuukauden aikana ilmoitetuista tuloista. Perusteluna hylkäämiselle oli sanktioiden puute veronkiertäjille ja tarve viestiä verovelvollisille ohjelmasta paremmin. Käytännössä parlamentti kuitenkin osti vain lisäaikaa, sillä todennäköisesti hallitus tulee tekemään veroarmahduksesta erillisen lakiesityksen. (8)

Uudistetussa laissa yritysten ja yksityishenkilöiden tuloverot pysyvät jokseenkin ennallaan.  Hallitus esitti yksityishenkilöiden verokynnyksen nostoa 3 600 euron (4,8 miljoonan kyatin) vuosiansioista 4 500 euroon (6 miljoonaan kyattiin), mutta esitys hylättiin. Verokynnys tässä tarkoittaa sitä, että jos verovelvollisen vuositulot alittavat tietyn summan, hänet vapautetaan veronmaksusta. Myös aikaisemmin keskustelussa ollutta lähdeveron poistoa ei toteutettu. (8)

Liikevaihtoveroon tehtiin joitain muutoksia. Esimerkiksi tiettyjen, kevyempien kulkuneuvojen verotasoa laskettiin 20 prosentista 10 prosenttiin. Myös tupakan- ja alkoholin verotasoa laskettiin. (8)

Toinen osa uudistuksista koskee verohallinnon ja sen vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden kehittämistä verohallinnon uudelleen järjestelyillä, henkilöstön osaamista kehittämällä ja kannustamalla muutokseen sekä prosesseja ja menettelytapoja yksinkertaistamalla ja nykyaikaistamalla (3).

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki ovat tukeneet verohallinnon uudistushankkeita tarjoamalla asiantuntija-apua ja rahoittamalla ja/tai lainoittamalla hankkeita. Tuen avulla vuonna 2014 perustettiin suurten veronmaksajien virasto, Large Taxpayers Office LTO, joka palvelee ja valvoo noin viittä sataa suurta veronmaksajaa Yangonissa, maan kaupallisessa keskuksessa. Maailmanpankki lainoitti datakeskuksen rakentamisen ja verotulojen hallintaohjelmiston hankkimisen virastolle. Myös pienten ja keskisuurten veronmaksajien palvelua ja valvontaa on lisätty. (3)

Tämän vuoden helmikuusta lähtien suuret ja keskisuuret veronmaksajat ovat voineet tehdä veroilmoitukset ja suorittaa maksut online-järjestelmän kautta. Järjestelmä on vielä pilottivaiheessa. (9)

Verovelvollisten maksuhalukkuus

Myanmarilaisnuoret somettavat Facebookissa 18 miljoonan käyttäjän voimin. Nämäkin hääkuvat ovat varmaan päätyneet useisiin some-kanaviin.Myanmarilaisnuoret somettavat Facebookissa 18 miljoonan käyttäjän voimin. Nämäkin hääkuvat ovat varmaan päätyneet useisiin some-kanaviin.Verojen maksaminen on hallituksen ja kansalaisten välisen yhteiskuntasopimuksen ydinkysymys. Kun ihmiset maksavat veroja, he täyttävät velvollisuutensa kansalaisina. Toisin päin katsottuna verojen maksaminen oikeuttaa kansalaiset esittämään vaatimuksia hallitukselle, esimerkiksi julkisia palveluita ja sosiaaliturvaa tai korruption kitkemistä ja hyvää hallintotapaa.

Koska tähän asti Myanmar on tarjonnut kansalaisilleen vain vähän julkisia palveluita ja hyödykkeitä, hallitus ei ole pystynyt perustellusti nostamaan veroja tai tehostamaan veronkantoa riskeeraamatta yhteiskunnallista vakautta. Nyt kun verotusta on alettu uudistaa ja verotulot ovat kasvussa, ihmisten odotukset siitä, mitä yhteiskunnan pitäisi tarjota ja miten hallinnon pitäisi toimia, nousevat.

The Asia Foundation selvitti kaupunkilaisten asenteita verotusta kohtaan. Kohderyhmä rajattiin kaupunkilaisiin sen takia, että kaupungeissa virallisen talouden osuus on suurempi ja tietous verotuksesta parempaa kuin syrjäseuduilla. (5)

Tänä vuonna julkaistun raportin mukaan kaupunkilaiset eivät - päättäjien ja viranomaisten ennakko-odotusten vastaisesti - ole verovastaisia. 94 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että verojen maksaminen on velvollisuus, ja 81 prosenttia oli sitä mieltä, että valtiolla on kyseenalaistamaton oikeus verottaa. Vuonna 2016 the International Growth Centerin tekemän vastaavanlaisen tutkimuksen mukaan maaseudun väestöstä puolet oli tätä mieltä.

Kaupunkilaiset olisivat valmiita maksamaan jopa enemmän veroja, jos hallituksen toiminta olisi parempaa; 60 prosenttia kannattaa korkeampia veroja, jos julkiset palvelut paranisivat. (5)

Kaupunkilaisten ymmärrys siitä, miten verojärjestelmä toimii, on kaikesta huolimatta vähäistä. Eri verolajit menevät sekaisin, eivätkä he tiedä, mitkä eri tahot veroja keräävät . Esimerkiksi monet ajattelivat, että tuloverot kerää Yangon City Development Committee, vaikka se kerää vain kiinteistöverot. Lähes 90 prosenttia vastaajista haluaisi, että veroista olisi enemmän tietoa tarjolla; mitä veroja heidän pitää maksaa ja miten heidän maksamansa verot käytetään. (5)

Verojen maksaminen on kaiken kaikkiaan uusi kokemus myanmarilaisille. Kaupunkilaiset ovat lähtökohtaisesti veromyönteisiä, mutta ei pidä olettaa, että he suoralta kädeltä hyväksyisivät mitä tahansa uudistuksia. Hallituksen on pystyttävä perustelemaan verouudistukset ja verotulojen käyttö. Jos se epäonnistuu siinä, kaupunkilaisten hyvä tahto on nopeasti käytetty loppuun. Toisaalta riskinä on se, että hallitus on ylivarovainen, eikä saa aikaiseksi mitään. (5)

Oikeudenmukaista verotusta tarvitaan julkisten palveluiden ja hyödykkeiden rahoittamiseen, joita myanmarilaiset yhä enemmän hallitukselta odottavat.

Lähdeluettelo

1 Wikipedia: Myanmar. Osoitteessa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Myanmar. (Viittauspäivä 23.6.2018)

2 The World Factbook: Burma, Economy - Overview. Osoitteessa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html. (Viittauspäivä 23.6.2018)

3 Aung Thein. Tax Reforms in Myanmar. Osoitteessa: https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2016/asiatax/pdf/at33.pdf. (Viittauspäivä 23.6.2018)

4 Zeya Kyi Nyunt. Myanmar Tax Reform Experiences. Osoitteessa: http://www.unescap.org/sites/default/files/Mr.%20Zeya%20Kyi%20Nyunt_Ministry%20of%20Finance%20of%20Myanmar.pdf. (Viittauspäivä 23.6.2018)

5 James Owen, Hay Mahn Htun 2018. Attitudes towards taxation in Myanmar: Insights from urban citizens. The Asia Foundation. Osoitteessa: http://www.burmalibrary.org/docs24/2018-03-09-Tax-Attitude-Summary-12-page_English.pdf. (Viittauspäivä 23.6.2018)

6 The World Factbook: Taxes and other revenues. Osoitteessa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2221.html#bm. (Viittauspäivä 23.6.2018)

7 OECD: Revenue Statistics 2016. Tax revenue trends in the OECD. Osoitteessa: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-2016-highlights.pdf. (Viittauspäivä 23.6.2018)

8 Myanmar Times 21.3.2018. Union Tax Law approved without tax amnesty clause. Osoitteessa: https://www.mmtimes.com/news/union-tax-law-approved-without-tax-amnesty-clause.html. (Viittauspäivä 23.6.2018)

9 DFDL 15.2.2018. Myanmar Tax Alert: Updates on online payment system and advance income tax on exports. Osoitteessa: https://www.dfdl.com/resources/legal-and-tax-updates/myanmar-tax-alert-updates-on-online-payment-system-and-advance-income-tax-on-exports/. (Viittauspäivä 23.6.2018)